شاه برای مردم اسرائیل

آسمون به ریسمون بافتن دوستان “پهلوی چی‌” در تقبیح علی‌ شریعتی‌ و اصرار آنها به تنزیل جایگاه او به سطح آنچه که آنرا “اسلامیسم وحشی” میخوانند، تلاشی مذبوحانه در خلط مستندات تاریخیست که انگیزه اصلی‌ آنرا تنها میتوان از وحشت قابل درک آنان از بیداری ملل مسلمان منطقه جستجو کرد…… اینان به درستی دریافته‌اند که “قرائت جدید” از اسلام که شریعتی‌ و همفکرانش از پیشگامان ترویج آن بوده و هستند در تقابل مستقیم با منافع قومی ” آن نازنینان”قرار دارد……….. تنها با توسّل به تحلیل نهایی‌ که بر محور واقعیت غیر قابل انکار و دهشت انگیز طرح “اسرائیل بزرگ” استوار است، میتوان به ژرفای “ایران ستیزی” این دشمنان قسم خورده ملّت ایران پی‌ برد…….. انگیزه خبیث و خطرناک آنها که خود را در پس نمودهای ملی‌ پنهان کرده است ریشه در در استمرار و تعمیق سیاستهای برتری جویانه دولت اسرائیل دارد…………

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!