اعتراض کانون نویسندگان سوریه به اتحادیه نویسندگان روسیه

کوثر ال علی محمره: کانون نویسندگان سوریه با انتشار یک نامه سرگشاده با
امضای بیش از ۱۶۰ تن از روشنفکران برجسته سوریه به اعطای جایزه توسط
“اتحادیه نویسندگان روسیه”به بشار اسد دیکتاتور حاکم بر سوریه اعتراض نمود. >>>

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!