حمله سازمان نایک به حقوق همه دگراندیشان ایرانی آمریکای تبار

سازمان نایک با این حمله بی شرمانه به سهراب، نشان داد که نه تنها قابلیت شنیدن هیچگونه انتقادی حتی از آنانی که خود را نماینده ایشان می نامد ندارد، بلکه واکنش عصبی و تهمت دروغ را روشی شایسته برای پاسخ گویی به این افراد می شناسد. نایک حتی سعی به بررسی واقعیت ها نکرد تا حداقل در بن بست دروغ خود به دام نیفتد. سهراب در 16 آگوست 2011 طی مقاله ای در وب سایت رادیو آزاد اروپا، تشکیلات مجاهدین خلق را “فرقه مارکسیست اسلامی، با گذشته ای مملو از حملات تروریستی علیه غیرنظامیان و بدون حامی در میان جوانان دمکراسی خواه ایرانی”؛ و در 22 نوامبر 2011، این گروه را “فرقه مارکسیست اسلامی که کمک به روی کار آمدن رژیم اسلامی کرد” خوانده است. بدون شک سهراب نه تنها از هواداران این گروهک ورشکسته -نظری و عملی- نیست، بلکه آنان را یکی از مسئولان برروی کار آمدن رژیم فعلی ایران می داند.

>>>

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!