پرونده سازی بیشرمانه اپوزسیون نما ها برای زندانیان سیاسی

شخصی به نام پرویز داورپناه بی شرمانه برای زندانیان سیاسی پرونده سازی میکند .او ناجوانمردانه حشمت تبرزدی را که در اسارت رژیم است و مهندس کوروش زعیم که در انتظار محاکمه در دادگاه انقلاب است را در این شرایط بحرانی کشور بدروغ و بدون سند و مدرک عامل اسرائیل معرفی میکند٬نشسته در ساحل امنیت به کمک چند ملی نما برای رژیم خوش رقصی میکند و جان آزادیخو اهان را به خطر میاندازد.او خود را از رهبران سازمانهای جبهه ملی در خارج ازکشور میداند در حالیکه هر مصدقی واقعی از هر نوع تماسی با چنین بدخیمانی اکراه دارد

>>>

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!