ارسال پیام غیررسمی برای خاوری

خبرنگاری درباره کیف‌های دلاری که به افرادی در پرونده فساد مالی اخیر به
عنوان رشوه داده شده پرسید که محسنی اژه‌ای در پاسخ اظهار کرد: اصل موضوع
را قبلا عرض کرده بودم که یکی از شیوه‌های پول دادن این گروه به افراد این
بود که کیف‌های مخصوصی را تهیه کرده و در آن‌ها مبلغی را که عمدتا یورو
بوده می‌گذاشتند و آن را در اختیار افراد قرار می‌دادند

>>>

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!