خودکشی یک پناهنده ایرانی در آلمان

این پناهنده بارها تهدید کرده بود در اعتراض به شرایط دشوار زندگی در اقامتگاه گروهی، خودکشی خواهد کرد.

>>>

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!