آقای خامنه ای از انقلاب یک ماکت مقوائی باقی گذاشت

از انقلاب یک “ماکت” باقی مانده است و این نشد مگر زیر چتر
قدرت طلبی، جاه طلبی و ضعف و ترس آقای خامنه ای!

>>>

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!