مداحی در مورد اقدام “سه شکم دار”

مداحی در مورد اقدام “سه شکم دار.”

شما‌ها دیگر نه آن سه دلاور تفنگدار هستید نه آن سه دلقک فیلم استوج ها. حالا دیگر سه شکموی جوان و مستعد و دلکنده از رستوران‌های گران ایران در سودای “بیگ مَک” هم نیستید. دیگر همه چیز تمام شد. دیگر مهم نیست که بگویند فقط برای چه و چه شکم بیرون زده اید. شما سه تا بچه تخس حالِ هرچه اذهان فسیلی بود در مملکت بیمار ما بهم زدید. شما سه تا بر روی “باید”‌ها و “نباید”‌ها که قرن‌ها بر ما تحمیل شده شکم انداختید. خواستید خط شکنی کنید، ولی‌ دانسته یا نادانسته خط شکمی کردید. شما سه تا خط شکمید، حالا چه بخواین چه نخواین-با خودتونه. از پشت حجاب سفید زیر پیراهن‌های خود عربده می‌کشید که خیک عریان ما را ببینید و از حسادت چشمتان از حدقه در آید. آی‌ لجن غیرت‌های کله پوک که در ساحل نشسته اصلا هیچی‌ حالیتون نیست، شکم گنده اصلا مساله‌ای نیست. من یکی‌ که در برابر شما سه نفر سر تعظیم فرود آورده‌ام و شرمنده ام. تمام وجودم از اشک و ترس است که نکند فردا مردم بگن شما باید رژیم بگیرید. ولی‌ رژیم نگیرید ها! شما را به شکم پرستی‌‌های آسمانی سوگند که هرچه خوردید نوش جان، و بدانید که تنها نیستید، این گرفتاری شکم را همه دارند.

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!