هوای عاشق و دارم

چند روزیست که با سروده هائی به نام مهناز شفیعی روبرو شدم حض کردم، هم از روحیه و هم از بیان زنده و دلنشینش احساس سربلندی هم کردم از وجود چنین ستاره هائی که روشنی بخش این سرزمینند. سروده هایش نشان از ذوقیسرشار و روانی سالم و صیقل خورده در چم و خم روزگار میدهد. و هرچه گشتمم نشانی و ایمیلی از او نیافتم و این یکی ازسروده هایش با عنوان : هوای عاشق و دارم

بتن کن پیرهن رنگی
بپا کن ساز و آهنگی
بمون عاشق مگو دیره
بدون عاشق نمی میره

مشو ساکت که می بازی
اگر خود را نمی سازی
بنوش جامی پر از واژه
بخند بیحد و اندازه

چه میخواهی بگو یارم
هوای عاشق و دارم
من امشب سخت بیدارم
برایت کم نمی ذارم

اگر از اهلِ دل هایی
بخوان با من به شیدایی
برقص با بالِ پروانه
بزن چشمک به پیمانه

مرا باور کن ای عاشق
مشو از حال من فارق
هوای عاشق و دارم
برایت بوسه می بارم

چه میخواهی بگو یارم
هوای عاشق و دارم
من امشب سخت بیدارم
برایت کم نمی ذارم

اگر بیرون بد آهنگ ست
علیه ی عاشقان جنگ ست
مشو مرعوب این قصه
غمین و ساکت و خسته

برای عاشقِ تشنه
اگر دنیا شود رشوه
به قلبش شک نمی افتد
هزاران شب نمی خفتد

چه میخواهی بگو یارم
هوای عاشق و دارم
من امشب سخت بیدارم
برایت کم نمی ذارم

و این منبع سروده هایش
http://www.shereno.com/8426

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!