اطلاعیه

وزارت دربدری شاهنشاهی در راستای اجرای منویات اعلیحضرت رضا در مبارزه بی‌ امان و در پاسخ به درخواستهای مکرّر چاکران خانه زاد و مشتاقان خانه بدوش، به مقداری مقوا و یکی‌ دو نفر موّرخ پهلوی چی‌، جهت تبدیل صحنه فرار بابا‌جون تاجدار و مامان‌جون تاجخوار از مام میهن به یه صحنه پرواز معمولی‌ جهت معاینات پزشکی‌ و رفع خستگی‌ و اینجور چیزا، احتیاج فوری دارد. علاقمندان با رئیس دفتر همایونی، خواهر مریم تماس بگیرن…

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!