امام مقوایی و کلمه ی تاریخی هیچ

 

درست سی و سه سال پیش مقارن با همین ایام ، مسئولین شرکت هواپیمایی “ایرفرانس” بدستور اربابان و ما بهتران ، “آقا” را برای تشکیل حکومت باصطلاح اسلامی روانه ی ایران کردند. وقتی در فضای بین پاریس و تهران از او سئوال شد “بابت رفتن به ایران چه احساسی دارید؟”، “اقا” بیدرنگ آن کلمه ی تاریخی “هیچ” را به زبان آوردند!!!

رباعی
این امام، زابتدا، مقوا بود
به غلط، بین اهل تقوا بود

چونکه پرسیده شد ز احساسش
هیچ حسی در او، نه پیدا بود
همه ی ایرانیان

اینهم شاهد شعر همه ی ایرانیان، از محمد جلالی چیمه (م. سحر) شاعر متهور ایران:

ای مقوا رسیده ای از راه
نکند بازگشته ای از ماه؟

اگر از ماه می رسی به وطن
ای مقوا بیا دمی به سخن

اهل ایران در انتظار تو اند
کُشتهء جام ِ زهر مار تو اند

به طرفدار عام یا خاصت
بگو این لحظه چیست احساست؟

ای مقوا بیا بجنبان لب
بیست سال است و شیعیان هرشب ،

چشم برماه و مرقدت دارند
یک کلام از لبت طلبکارند

ای سفرکردهء مقوایی
با چه رویی ز ماه می آیی؟

خانه خوب و تمیز می بینی؟
اهل ِ دین را عزیز می بینی؟

همدمانت هنوز برکارند
یا به قعر لجن گرفتارند؟

عاشقانت هنوز در شوقند
یا سر و دست و پای در طوقند؟

تیغ اسلام آبداده شدَه ؟
دولتش بر زمین پیاده شدهَ ؟

سگ و گرگی در این حوالی نیست؟
دست سگ ها به عکس عالی نیست؟

با ولی فقیه روحانی
شده است آب و برق مجانی؟

معنویت نشسته در دلها؟
نیست اسلام شغل قاتل ها؟

دین به انسانیت کمک کردهَ؟
آرد اسلام را الک کردَه؟

خر محروم و گاو مستضعف
خوش از آن آخور تو خورده علف؟

ای مقوا چرا شدی کر و لال؟
نظم اسلامی ات ز بیت المال،

راه بسته ست عیب و علت را؟
ریشه کن کرده فقر و ذلت را؟

خاکِ اُم ّالُقرات پاک شده
فسق و فحشا به زیر خاک شده؟

ای مقوا امام این شهری
نکند گنگ و لال از آن زهری؟

جام تلخی که جنگ نوشاندت ؟
کفن از جنس ِ ننگ پوشاندت ؟

ای مقوا زبان به کام نگیر
به ریا راه بر کلام نگیر

توامامی و راحلی بودی
رهبر پیر و عاقلی بودی

راه بردی به رستگاریمان؟
تا نگیرد کسی سواریمان؟

اُمتت را به سبک امت لوط
دادی آخر نجات از طاغوت؟

مسلمین را به عرش آوردی
آب کوثر به جامشان کردی؟

ای مقوا امام ماه نشین
که فقیهی به تخت شاه نشین؛

به مریدان عام یا خاصت
بگو این لحظه چیست احساست؟

لیک لب بستهء مقوایی
غیر هیچش نبود آوایی

کار اسلام ، پیچ در پیچ است
اولش هیچ و آخرش هیچ است

http://asre-nou.net/php/view.php?objnr=19232

نظر شما چیست؟

*******

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!