بی بی سی و خبرنگار/جاسوسها

پیش از این در چندین نوبت راجع به پاپیچ شدن عمله های ظلم نظام پربرکت مسلمین “اصلاح طلب” و غیره به کادر ایرانی رسانه های کشورهای خارجی، خصوصاً بخش فارسی صدای آمریکا، رادیو فردا و بی بی سی انگلستان، مطالبی تقدیم شد.

امر جدیدی نیست. از دیرباز زمانی که دستشان به طعمه نمیرسد، با لجن پراکنی از طریق رسانه های ریز و درشت و تازگیها ماهواره ای و رها کردن پاچه گیران حرفه ای سعی میکنند هدف را مرعوب کنند.

در تمام دوران حاکمیت رژیم مسلمین این روش ساری و جاری بوده؛ آنکه توانسته اند بکشند، کشته و آنکه نتوانسته اند به انحای مختلف سعی کرده تا خاموشش کنند که شامل به سراغ فک و فامیل آنان در ایران رفتن هم میشود.

ولیکن بازداشت و تهدید اقوام کارمندان یک نهاد رسمی/نیمه رسمی کشور خارجی با بلایی که به صورت روزمره سر ایرانیان بدون پشت و پناه می آورند فرق دارد.

جهان آزاد باید سریعاً همۀ خبرنگار/جاسوسهای رژیم مسلمین که در اینجا و آنجا پرسه میزنند را با تیپا بدرقه و تا زمانیکه وحشیگری در ایران ادامه دارد به آنان اجازه بازگشت ندهد.

تبریک

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!