سرود های ماندگار عشق

از این ببعد سرود عشق را در محضر عشاق نامی و قلندران و اوتاد زمانه و بزرگان عشق سر خواهیم داد، مجنون، بایزید بسطامی، شیخ شهاب الدین سهروردی، رابعه، فرهاد، حلاج، … و اگر حالی دست داد در باره تک تک آنها هم صحبت کوتاهی خواهیم داشت امید که مقبول افتد، آنچه در این زمینه مقبولیت دارد سخن عشق است با بیان شاعری خسته و پیر ولی عاشق که عذر ما را در نکث گفتار موجه میسازد.

مناجات
ای خدا

خلق تویی خالق و مخلوق تو
عشق تویی عاشق و معشوق تو

عشق تو گر در دل مجنون نبود
از غم لیلی جگرش خون نبود

در دل مجنون غم لیلا تویی
وامق و افسانه عذرا تویی

مهر دل مادر و فرزند تو
دل تو و دلبر تو و دلبند تو

شیر به پستان همه مادران
نطفه هر نسل و بهر نطفه جان

عامل و انگیزه رشد جنین
در دل مخلوق تمام زمین

از تن یک یاخته بی نشان
تا همه جانوران جهان

نسل تویی وصل تویی اصل تو
نسل فرایند همان وصل تو

نطفه تویی ماده تویی هسته تو
عامل دل بستن و دلبسته تو

باز حبیب دل لیلا تویی
بر دل او خال سویدا تویی

قیس تویی عاشق دلخون تویی
در دل لیلا غم مجنون تویی

غیر تو میلی دل لیلی نداشت
زا ن غم کاسه دل مجنون گذاشت

جسم تو در جامه مجنون نشست
لیلی اگر کاسه مجنون شکست

جوشش عشق است که جان میدهد
هستی و مستی به جهان میدهد

محمود سراجی م.س شاهد

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!