ماهواره نوید علم و صنعت به فضا پرتاب شد

. . . . . . . . ماهواره جدید ایران از دو ماهواره قبلی سنگین‌تر است.

>>>

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!