نفس شکسته

شب طولانی

نفس کوتاه

جاه جوانی

بی سرنجام

 

نفس شکسته

نیست آگاه

از فرشته مرگ

که تعارف میکند

به هستی دین و ایمان

 

دو رنگی را چه حدی

برای فخر ریزی

شکستی نفسی تهی وار

برای فرهنگ تکرار

اورنگ
 Fevrier 2012

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!