مراسمی که موجب وهن شخصیت امام بود!

“اجرای چنین مراسمی در باره آن رویداد تاریخی بزرگ توهین‌آمیز بوده است”

>>>

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!