پوزشخواهی؛ مُدل حاج سید جوادی

آقای احمد صدر حاج سید جوادی؛ وکیل مدافع پیشین سید علی خامنه ای، عضو نهضت آزادی و شورای انقلاب، وزیر دادگستری دولت بازرگان، از نویسندگان پیش نویس قانون اساسی جمهوری اسلامی و نماینده مجلس پس از انقلاب خوش عاقبت، نامه سرگشاده ای منتشر کرده.

از جمله گفته: ” كوتاهی، قصور و یا ناتوانی خود به عنوان احدی از اعضای شورای انقلاب و دولت موقت در راستای ممانعت از عدول حاكمیت از آرمان‌های تاریخی ملت ایران و انحرافاتی كه از همان هفته‌های آغازین ایجاد شد و آشكارا به چشم می‌خورد، عذر خواسته و از ملت ایران به جهت سختی‌ها و عسرت‌هایی كه به نام حكومت جمهوری اسلامی ایران بر آنان روا شد، پوزش طلبیده و از خداوند منان طلب آمرزش دارم.”

ولیکن متن کامل نامه بیشتر جرم را به گردن دیگران انداختن و با تداوم حمله به رژیم پیشین سعی در پنهان کردن عدم درک درست و ناشیگری است.

عذر خواهی حاج سید جوادی بدون قید و شرط نیست؛ بل، بهانه تراشی برای همکاری با درنده خویان توسط “نهضت آزادی” میباشد که همگی اول درد دین دارند و بعد درد مردم و فکر میکنند که از آخوند میشود آخوند تر بود منتها مُکلا.

این ملی-مذهبی ها با پشتوانه تئوری بافیهای شارلاتان علی شریعتی، مصادره به مطلوب های مهدی بازرگان از تاریخ و کتب دینی و رذالت ها از نوع ابراهیم یزدی، محلل نظام پربرکت شدند و همطراز حزب خائن توده و ایندست تلاشها برای توجیه شکست فاجعه بار جا انداختن شتر گاو پلنگ “دموکراسی دینی” زور بیخود زدن است.

تبریک

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!