حزب الله نیازی به تجارت مواد مخدر ندارد

حزب الله لبنان از سال 1982 از جمهوری اسلامی ایران انواع حمایتهای معنوی، سیاسی و مادی را دریافت می کند.

>>>

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!