روسیه و سوریه هم قافیه اند

اوضاع سوریه از یازده ماه پیش که اسد از ترس تکرار بهار عربی وعده اصلاحات داد و به آن عمل نکرد، متشنج شده است. عده‌ای از نظامیان به گروه‌های مخالف پیوسته و برای دفاع از مردم با نیروهای دولتی درگیر شده اند. به گفته ناظران حقوق بشر تا کنون بیش از پنج هزار نفر در آن کشور کشته شده اند.
 
روسها و چینی ها تاکنون دوبار در شورای امنیت مانع تصویب قطعنامه علیه اسد شده اند. بعد از قدرت گرفتن مجدد پوتین در روسیه، روسها در قبال غرب موضع سفت و سخت‌تری در پیش گرفته اند.
 

>>>

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!