آيا حماس دچار تغيير شده است؟

سؤال اينست كه آيا سران حماس قصد دارند اين جنبش را از جبهه مبارزه به جبهه سياست بكشانند؟

>>>

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!