ایرانیان هیچ غلطی نمیتوانند بکنند

بنابر تخمین خود نظام پربرکت مسلمین “اصلاح طلب” و غیره، حدود پنج میلیون ایرانی مهاجرت کرده اند.

رسم بعضی ها شده که مرتباً میگو یند، نقل به مضمون: ایرانیان خارج از کشور که در موقعیتی نیستند و اعتباری در عرصه سیاسی ایران ندارند که کاری انجام بدهند. مردم داخل میدانند که چه کنند و که را میخواهند.

به عبارت دیگر؛ با استفاده از الفاظ “امام راحل” مسلمین حکومتی؛ آن پنج میلیون ایرانیان که بخاطر ٣٣ سال حاکمیت ظالمان “اصلاح طلب” و غیره مجبور به مهاجرت شده، هیچ غلطی نمیتوانند بکنند الا فال گوش نشستن به دریافت درخواستهای مردم گرفتار در ایران.

در اینجاست که ظرافت و حکمت این رسم آشکار میشود، خوشبختانه ایرانیان درون مرز نمایندگانی دارند که نیازهای آنها را به خارج رله میکنند.

از عجایب روزگار آنکه؛ رله کنندگان صحبت از نیازهایی میکنند که کپی مطابق با اصل خواسته های جناحی از رژیم است که در جنگ بر سر قدرت و ثروت شکست خورده و به خارج هجرت داده شده تا تدارک بازگشت به قدرت را بچیند.

عجب رسوم مرضیه ای دارند این “اصلاح طلبان”.

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!