خاک بر سر این جمهوری…

ببخشید، ولی از این یکی‌ دیگه نمیشه به این سادگی‌ها گذشت………….شما خودت انصاف بده..ببین که کار این جمهوری به اصطلاح اسلامی به خاطر ندانم کاری‌های قشر حاکمش به کجا رسیده که دیگه، خیلی‌ باهاس ببخشین، هر پفیوز بی‌ آبرویی داره این‌ور دنیا واسشون قد علم میکنه……….بازم حسابی‌ ازتون معذرت میخوام، یکی‌ نیس از این بچه خوشگل ساواک که توی دست و پای شاپور‌ها و اون اشرف معروفه می‌چرخید، بپرسه اون روزی که راننده و محافظ شخصی‌ زنت اون جوون بیگناه رو توی کفاشی خیابون جردن با گلوله کشت، تو کجا بودی؟ داشتی با نصیری چن تا نقطه؟……..

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!