دستاورد نشست مخالفان حکومت ایران در استکهلم چه بود؟

نشست جمعی از مخالفان حکومت جمهوری اسلامی ایران که به دعوت مرکز بین المللی «اولاف پالمه» برای «اتحاد برای دموکراسی در ایران» در استکهلم گرد هم آمدند، گزارشی بود که به امضای ۴۴ شرکت کننده در این گردهمایی رسید. قای اورباک دبیر کل مرکز بین اللملیی اولاف پالمه گفت که هدف از برگزاری این  نشست، ایجاد فضایی دوستانه برای دیدگاه های متفاوت فکری بود که جویای دموکراسی برای ایران هستند. به گفتۀ وی، نیت این بوده که مخالفان حکومت ایران از این طریق بتوانند با رویارویی و مذاکره و ایجاد دیالوگ با همبستگی به هدف های خود نزدیک‌تر شوند. ینس اورباک همچننین افزود که مرکز اولاف پالمه پیش‌تر نیز میزبانی جلسات مشابهی با مخالفان جمهوری اسلامی ایران را بر عهده داشته است.

>>>

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!