نازنین افشین جم از زندگی تازه می گوید

نازنین افشین جم دختر شایسته کانادا و فعال حقوق بشر درگفتگو با بهنود مکری درباره زندگی ، ازدواج ، فعالیتهای بشردوستانه خود و نقض حقوق بشر در ایران می گوید.

 

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!