شاه و فراماسونری

سابقه ی انگلیسی ها در فرقه سازی و تشکیل سازمان های مخفی به قرن 16 میلادی بر میگردد

در جایی که درسال 1619 انگلیسی ها تشکیلاتی مخفی . سری به نام فراماسونری را بنا نهادند.

 

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!