نصرالله به کمکهای مالی ونظامی ایران اعتراف کرد

به گزارش رویترز، حسن نصرالله، رهبر روحانی حزب الله لبنان، برای اولین بار اعتراف کرد که سازمان تحت رهبری او از ایران پشتیبانی های مالی و نظامی دریافت می کند، هر چند این حزب، به گفتۀ نصرالله، در انجام وظایف و فعالیت هایش هیچ دستوری از ایران دریافت نمی کند. حسن نصرالله در ادامه افزوده است که سازمان تحت هدایت او تاکنون تنها بر پشتیبانی سیاسی و اخلاقی ایران از حزب الله لبنان تأکید می کرده، زیرا نمی خواسته است باصطلاح “برادران ایرانی” را در تنگنا قرار بدهد. رهبر حزب الله سپس گفته است : اکنون که رهبران ایران علناً بر پشتیبانی مالی و نظامی شان از حزب الله تأکید کرده اند، دیگر او نیز مانعی برای اعلان این مطلب نمی بیند.

 

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!