ارتش ایران از سال ۱۳۲۰ تا ۱۳۵۵

وضعیت و رویکرد ارتش در نظام شاهنشاهی از سالهای ۱۳۲۰ تا حکومت محمد رضا پهلوی و بیماری خرید تجهیزات نظامی توسط او و قدرت بیش از حد ارتش در آن زمان و اولویت آن بر تمامی مسائل ایران.

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!