برافراشتن پرچم شیر و خورشید بر سردر ورودی سفارت ایران در لندن

خبرگزاری آذربایجان،گزارش ویژه : ساعاتی پیش مطلع گشتیم  تعدادی از جوانان وطن پرست و وطن دوست ایرانی با حضور در مقابل سفارت جمهوری اسلامی در شهر لندن ضمن پائین کشیدن پرچم جمهوری اسلامی از سردر ورودی سفارتخانه پرچم ملی شیر و خورشید نشان کشورمان را بر بلندای  سردر  ورودی این سفارت خانه برافراشته اند.

>>>

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!