گفتگوی شهره عاصمی با دکتر حسامی در مورد کنفرانس استکهلم

گفتگوی شهره عاصمی با دکتر آرام حسامی در تلویزیون ایران ما در مورد نشست استکهلم.

گفتگوی شهره عاصمی با دکتر حسامی در باره کنفرانس اولاف پالمه در تلویزیو from Iran e Ma TV on Vimeo.

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!