گفتگوی شهره عاصمی با فیلمساز 11 ساله ایرانی

گفتگوی شهره عاصمی با فیلمساز 11 ساله ایرانی سهراب فتوره چی در تلویزیون ایران ما

گفتگوی شهره عاصمی با فیلمساز جوان 11 ساله در تلویزیون ایران ما 2012-6-2 from Iran e Ma TV on Vimeo.

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!