آخرین سفر عا شقا ن

 

 

( ‌پاره های سیاه و ضخیم از سعدی است )

عا شقا ن آخرین سفر را ،  خوش
می ‌کنند با فرشتگا ن‌ آغاز

روی_ بال_ فرشتگان‌ ،سازند
سوی_ روشن ستارگان، پرواز

محو در ‌ها له ی فنا گردند
نرسد یک خبر ، از ا یشا ن با ز

عا شقان کشتگا‌ ن_ معشوقند
بر نیاید ز کشتگا ن ، آ وا ز

می ‌کنند با فرشتگا ن‌ آغاز
سوی_ روشن ستا رگا ن ، پرواز

دکتر منوچهر سعادت نوری

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!