ابدیت

در ذهنم ساختم

عشقی مجازی

پر از مهر

پر از گذشت

به سرنوشت باختم

زندگی اجباری

پر از رقابت

پر از پیروزی

در رویا یافتم

روزنه فراری

از پنجرهای چهار رنگ

با ترنمهای آهنگ

در هوس بافتم

پرده جدائی

در جدالی بی هدف

از تنفری بی طرف

با درد ساختم

چهره ئی طلائی

ولی دهن کجی میکند امروز

که آمده زمان حقیقت

برای ابدیت

اورنگ
Fevrier 2012

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!