گفتگوی احمد شاملو با محمود دولت آبادی

گفتگوی احمد شاملو با محمود دولت آبادی

زندگی یک تصادف است و مرگ یک واقعیت/آدم برحسب اتفاق بدنیا میاد ولی وقتی بدنیا آمد مرگش قطعی است/ انسان هست تولد هست و مرگش هست که دیگه انسان نیست/ خاطره ایست ازش / آنهاییکه الگوی زندگی ما بودند میدونستند چه میکنند/ اونها به مرگ فکر نکردند فقط به زندگی فکر کردند/ و چه خوبه که ما هم بتونیم واقعا به اونجا برسیم که مرگ برامون وجود نداشته باشه/ در حالیکه قاطعیت وجودش بیشتر از زندگیه عملا وجود نداشته باشه عملا طرد بشه/اهمیت و ارج زندگی در همینه که موقته /اینه که تو باید جاودانگی خودت در جای دیگری بجویی /اونجا کجاست / انسانیت/ فرصت هم نداری / فرصت بسیار کمه/ خیلی کمه / بطرز بیشرمانه ای کوتاهه زندگی ولی هرچه هم که کوتاهه اهمیتش در همونه در همون کوتاهیشه.

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!