فرمانده کامیلا

فرمانده، لقب چه‌گوارا بود، حالا آنرا به کامیلا داده‌اند. به نوشته
روزنامه فرانکفورتر آلگماینه سابقه نداشته که یک رهبر دانشجویی مانند یک
ستاره موسیقی پاپ همه جا مورد استقبال قرار گیرد.

>>>

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!