نگاهی به مهمترین تحولات در اوضاع سیاسی جهان و ایران

همه جناح ها و سران مختلف رژیم این واقعیت را به رسمیت شناخته اند که در غیاب یک حزب سیاسی در قدرت، این حزب پادگانی سپاه پاسداران است که در موقع حاد شدن بحران های سیاسی برای نجات نظام وارد عمل میشود و در ساختار حاکمیت حرف آخر را میزند. به گفته دیگر علیرغم اینکه هر دو جناح اصلی و سران مختلف رژیم برای نجات رژیم جمهوری اسلامی استراتژی ها و چه باید کرد های جداگانه خود را در سر داشته باشند اما در تحلیل نهایی برای نجات این رژیم، سپاه پاسداران را تکیه گاه اصلی خود می دانند. آنچه روشن است از جنگ و دعوای جناح های درون حاکمیت بخودی خود چیزی عاید کارگران و مردم ستمدیده ایران نخواهد شد. کارگران و مردم آزادیخواه ایران به همان درجه که متشکل شوندو آگاهانه به میدان آیند می توانند خواستها و مطالبات خود را از زیر دست و پای اینها بیرون بکشند.

>>>

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!