ندارد

خواب سکوت ندارد

عطر و مزه ندارد

فراموشی ندارد

اشک نمک ندارد

گرما و تب ندارد

جای پا ندارد

رویا شاید شیرین

ولی ضجر دیرین

زخم حافظه ندارد

کشف زندگی

بها ندارد

بیداری چه غمگین

اگر هدف ندارد

اورنگ
Fevrier 2012

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!