حقوق بشر

حقوق بشر از نقطه نظر ادیان چه یهودیت چه مسیحیت و چه اسلام  معنایی ندارد

بر گرفته از کتاب جدید هلموت شمیت صدر اعظم سابق آلمان

 Religion in the responsible

hazard of peace in the age of globalization

 

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!