سواستفاده 600 ميلياردی در بودجه

شفاف: مويد حسينی صدر نماينده خوی و عضو کميسيون انرژی مجلس در گفت و گو با خبرنگار شفاف با انتقاد از بودجه پيشنهادی دولت گفت: بخش هايی از بودجه با برنامه توسعه پنجم هماهنگ نيست. در بخش عمرانی اهدافی که در برنامه پنجم به دنبال آن هستيم تحقق پيدا نمی کند.مخصوصا در مورد توازن و ماده 186 اين قانون که طبق آن بايد بودجه ويژه ای برای مناطق محروم در ظر گرفته شود که فاصله طبقاتی کم شود که متاسفانه رعايت نشده است.

وی تصريح کرد: هزينه سازمان هدفمندی يارانه ها به طور مشخص ذکرنشده و هزينه و درآمد آن مشخص نيست. همچنين قيمت دلار با توجه به وضعيت بازار قيمت واقع بينانه نيست دولت يا بايد قيمت ها را واقع بينانه اعمال کند يا قيمت دلار را پايين بياورد. چرا که با اين قيمت دلار نمی توان پيدا کرد. دولت بايد تدبيری بی انديشد که قيمت را پايين بياورد چون قيمت پايين دلار دولتی منجر به ايجاد رانت می شود و فرصتی رانت خواری را ايجاد می کند.

اين نمايند…

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!