قتل سلطان پورنو ایران

پیشتر چند سطری در باره تأیید حکم اعدام سعید ملک پور، برنامه نویس کامپیوتر مقیم کانادا تقدیم شد.

او برای عیادت پدر بیمارش که در زمان محبوس بودن سعید از قید حیات رهایی یافت، به ایران رفته بود.

اکنون خبر میرسد که “حکم” سعید به ” اجرای احکام” ارسال شده؛ یعنی منتظر قتل است.

“جرم” سعید که او بار ها انکار کرده، آنگونه که مجریان “عدل علی” که در دروغگویی ید طولایی دارند اعلام کرده اند؛ طراحی برنامه کامپیوتری بوده که سایتهای پورنو ایرانی از آن استفاده کرده اند.

قتل قریب الوقوع یکی دیگر از فرزندان ایرانزمین به خدایگان امام معصوم علی آقا رهبر تهنیت عرض میشود. ایزد منان، آقا مصطفی، مسعود، میثم، بشری و هدی را برای ایشان و خجسته خانوم نگه دارد.

تبریک

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!