حمله نظامی و طبقه متوسط ایران

 

طبقه متوسط ، بازنده اصلی هرگونه ماجراجویی نظامی بیگانگان در ایران است: اگر جمهوری اسلامی از چنین حمله ای جان سالم بدر برد، با شروع یک وضعیت فوق العاده ، تا مدت های مدید بر شدت بگیرو ببند ها وتحدید آزادی ها خواهد افزود و اگرآمریکا و “چلبی” هایش، دگربار به حیات سیاسی ایران بازگردند، این مرتبه شرایط چون جهان دوقطبی گذشته هم نیست که حتی زحمتکشان کشورهای غربی واقمارشان،بخاطروجود رقابت سیستمی با اتحاد شوروی، به امتیازات رفاهی دست می یافتند. تسلط بر جغرافیای سیاسی ایران درحال حاضر ، به روند نابودی طبقات میانی، در سراسر دنیا، ازجمله ایران، شتاب بیشتری خواهد داد. 

>>>

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!