مشکل دمکراسی و حقوق بشر در ایران به ادامه و یا توقف پروژه هسته ای هیچ ربطی ندارد

سوال می کنند که اگر شما مخالف پروژه هسته ای در ایران نباشید و اگر موافق تحریم های اقتصادی نباشید و اگر دخالت های منطقه ای ایران را محکوم نکنید، پس طرفدار جمهوری اسلامی ایران خواهید بود

طرح این نوع سوالات یا هدفش این است که شما از وحشت اتهام همکاری و حمایت از جمهوری اسلامی به دام حمایت از پروژهای جنگ طلبانه بیفتید و یا نا آگاهانه شما را در موضع حمایت از سیاست محافل جنگ طلب اسراییلی قرار می دهد

باید دقت کرد که چرا حسن داعی سوالات انحرافی مطرح می کند و هدف ایشان و امثال او از طرح اینگونه سوالات چیست

مطالبه ما، اپوزیسیون دمکرات ایرانی چیست؟ آیا ما جز دمکراسی و رعایت حقوق بشر و احترم به حقوق شهروندی چیز دیگر می خواهیم، چرا ما نباید مطالبه دمکراسی خواهی خود را به هیچ پروژه دیگری گره بزنیم آیا اگر ایران دست از ادمه فعالیت های هسته خود بر دارد و یا ازمداخله در منطقه خود داری کند به معنی این است که دکان اپوزیسیون قرار است تعطیل شود؟ به نظر می رسد که کسانی که مطالبه اپوزیسیون را به این پروژه ها پیوند می زنند بیشتر از اینکه دغدغه دمکراسی داشته باشند به دنبال تامین منافع اسرائیل در منطقه هستند

مشکل دمکراسی و حقوق بشر در ایران به ادامه و یا توقف پروژه هسته ای هیچ ربطی ندارد ، ما چه جمهوری اسلا می با غرب و اسرائیل در این زمینه به توافق برسد و چه نرسد در هر حالت بدنبال دمکراسی در ایران هستیم، پیوند زدن ناف اپوزیسیون به چنین پروژه هایی نه تنها ما را در نظر مردم ایران بی اعتبار می کند که نگاهی انحلال طلبانه در آینده سیاسی اپوزیسیون می باشد

در گفگوی زیر این مباحث به تفصیل مورد بحث و بررسی قرار گرفته است

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!