ویدیو؛ لذت تحقیر افغانان

به گواهی تاریخ؛ افعانستان و افغانان بخشی از ایران بزرگ هستند. بسیاری از بزرگان ایرانزمین از آن خطه برخواسته که روزگاری از مراکز پر رونق فرهنگ، هنر، ادب و بازرگانی بوده.

در طول سی و سه سال حاکمیت بر ایران؛ نظام پربرکت مسلمین “اصلاح طلب” و غیره، درکنار ظلم بی امان بر ایرانیان، دو چندان بر افغانان به ایران پناه آورده کرده و اعمال ننگینی با آن مردم زحمتکش و ستم دیده انجام داده و همچنان میدهند.

ایکاش یک هزارم عزت و احترامی که رژیم و هوادارانش برای فلسطینیان عزیز قائلند که غالباً با دشمنان ایران و ایرانیان هم رأی میباشند و حتی در تجاوز صدام به ایران با او همدست شدند، برای فرزندان ایرانزمین از خطه افغانستان میداشتند.

تبریک

یک دو سه؛ یک دو سه؛ یک دو …

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!