صنعت همسریابی

همسریابی اینترنتی در آمریکا، هر سال بیش از ۱ میلیارد دلار پول می سازد. این صنعت براي اولین بار در فرانسه و در يکي از شهرهاي اطراف پاريس رونق گرفت و فعاليت اين سايت هم منوط به دوستي حداقل دوساله طرفين بود. ایران هم از این صنعت عقب نیست.

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!