هی آمریکا؛ بچرخ تا بچرخیم

بنابر انبوه شواهد و مدارک انکارناپذیر، تروریسم افسار گسیخته و جنگ طلبی نظام پربرکت مسلمین “اصلاح طلب” و غیره، اظهر من الشمس است.

با اینهمه؛ ثلاثۀ خبیثۀ اسلامیستها/یهود ستیزان هار و چپولان دست آموز همفکر آنان با انکار حقایق عینی ادعاهای عجیب غریب رژیم را به انحای مختلف تکرار و قرقره میکنند.

اگرچه این کار نازنینان تازگی ندارد و راه به دهی نبرده و نخواهد برد، ولیکن، خطر در باور کردن ادعاهای پوچ خودشان است.

این روزها تهدیدهای ابلهانه در بستن تنگه بین المللی هرمز و مانورهای متعدد بلم ها، هلیکوپترها و هواپیماهای شکاری عهد دقیانوس با پشتبند موشکهای دور-برد وارداتی کرۀ شمالی و تلاش برای دستیابی به تسلیحات غیرقانونی هسته ای؛ احساس کاذب قدر قدرتی به اینان داده.

ایندست خودفریبی، وحوش و ثلاثۀ مستقر در غرب را به مبارز طلبی و فریاد آی نفس کش انداخته.

اگر دود این کارها فقط به چشم همین ها میرفت؛ خوب میرفت، که خود کرده را چاره نیست، ولیکن این دلاوران از جان و آینده ایران و ایرانی مایه میگذارند.

تبریک

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!