رجوی – در شب عملیات فروغ جاویدان

مسعود رجوی, رهبر سازمان مجاهدین خلق در شب عملیات فروغ جاویدان(مرصاد)در اردوگاه اشرف مقر فرماندهی منافقین،مشغول توجیه کردن افراد خود برای حمله به ایران/مرداد ماه 1367.

‫فرمان حمله به ایران توسط مریم رجوی‬ .

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!