بر مواضع خود ایستاده ام بردبار و مقاوم باقی بمانید!

هیچ چیز عوض نشده. دخترانم شما بدانید که من بر
سر مواضع پیشین خود همچنان ایستاده ام.

>>>

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!