بلوزِ طغیانگرِ زردِ من

بلوزِ طغیانگرِ زردِ من
دوست دارمت
اما بی آستینی ات
آن نگاههای غریبگان
می کند ناخوشم
زیرِ کتِ سیاه
 ولی دختر
زیبا و زنده ای
, زرد زردي ام
نورِ چشمم , عزیزِ دلم

گاه در مهمانی می پوشمت
گاه می کنم
 ترا خانگی مانند پلو پتو
فرصتی پیش آیدم
تو و طغیان تو می کنم
می کنم
می کنم
نمایشی
 مثل دونده ای سریع ,

آن روزِ آخرم ,
شاید ترا دعا دهم
سپس سپارمت
همراهِ زردِ شورشت
به یک خانه دگر
 بلوزِ طغیانگرِ م
همسرم ,
 مادرم ,
 خواهرم,
دختر خوبِ و نازِ من .

 

آناهید حجتی
 

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!