بیانیه رئیس شورای مرکزی جبهه ملی ایران درباره انتخابات اسفند ۱۳۹۰

چون برخی از هموطنان عزیز در مورد انتخابات مجلس که در دوازدهم اسفند ماه جاری برگزار می شود نسبت به شرکت یا شرکت نکردن اینجانب سئوالاتی می کنند ، بدین وسیله در پاسخ آنان اعلام میشود که با توجه به فقدان پیش شرط های لازم برای تحقق یک انتخابات طبیعی ودموکراتیک وبا عنایت به عدم شناخت من از نامزدهای اعلام شده ، دراین انتخابات هم مانند دوره های پیش شرکت نخواهم کرد.

>>>

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!