خامنه ای الله است

پیشتر در چندین و چند مرتبه؛ برای نمونه در اینجا، اینجا و اینجا، در مورد روند به درجه الوهیت رساندن علی آقا رهبر، مطالبی تقدیم شد. به نظر میرسد که با این گفته به آخرین پله رسیده:

” امروز این تفکر که اطاعت از ولی فقیه٬ اطاعت از خدا است در کشور ما نهادینه شده و حافظ انقلاب همین تفکر است.”

صحت یا سقم نهادینه شدن این ادعای شرک آمیز(تنها گناه نابخشودنی در قرآن) حاج آقا آیت الله مصباح یزدی به جای خود؛ به گواهی تاریخ، ایندست باد کردن و ابرمرد سازی افراد در بالاترین جایگاه قدرت یک کشور و نسبتهای مافوق بشری دادن عاقبت خوشی نداشته است.

پیش از بروز فاجعه ای که در راه است، آنهاییکه به ایران و ایرانی دلبستگی دارند و آینده آنان برایشان مطرح است، هر آنچه در توان دارند باید هزینه کنند تا کلیت این نظام پربرکت مسلمین “اصلاح طلب” و غیره را سرنگون سازند.

تبریک

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!