خامنه ای و عزل بنی صدر

قسمتی از فیلم سخنان خامنه ای نماینده مجلس اول شورای اسلامی در مخالفت با ابوالحسن بنی صدر و موافقت با عزل وی از مقام ریاست جمهوری در 29 خرداد 1360

 

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!